Nabór na stanowisko pracownika obsługi

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie pilnie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku pracownika obsługi.

Data ukazania się ogłoszenia: 19.08.2016 roku

Wymiar etatu: 0,25 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Warunki pracy:

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

a) praca fizyczna

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

a) pomieszczenia szkolne ( ok.240 m2) w budynku osiedla mieszkalnego pracowników ambasady

b) bariery architektoniczne: brak wind,podjazdów, schody.

3. Zatrudnienie na czas określony :

a) w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,25 etatu)

b) tygodniowy czas pracy: poniedziałek: 8.00 – 11.00, wtorek 8.00 – 12.00, środa 8.00 – 11.00

4. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. Nr 82, poz. 493 z późn. zm). 

5. Okres zatrudnienia - 1 września 2016 r. – 14 czerwca 2017 r., z możliwością zatrudnienia w kolejnym roku szkolnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1) Sprzątanie pomieszczeń klasowych, biblioteki , sekretariatu i korytarzy.

2) Dokładne ścieranie kurzu i brudu z wszelkich powierzchni w salach lekcyjnych i na korytarzach.

3) Podlewanie kwiatów i opieka nad nimi.

4) Mycie podłóg, odkurzanie chodników na korytarzu szkolnym.

5) Zamiatanie i mycie podłóg w salach lekcyjnych, sekretariacie i w bibliotece.

6) Zamiatanie dziedzińca szkolnego.

7) Opróżnianie koszy na śmieci, usuwanie makulatury i innych surowców wtórnych.

8) Systematyczne szorowanie wszystkich urządzeń w sanitariatach.

9) Mycie lodówki i jej rozmrażanie – wg potrzeb.

10) Pomoc w przygotowaniu pomieszczeń do remontu oraz w sprzątaniu po remoncie.

11) Zgłaszanie wszelkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, zamków, drzwi, okien, tynków.

12) Odśnieżanie schodów i dziedzińca.

13) Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika szkoły.

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie

2) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,

3) znajomość przepisów dot. zakresu wykonywanych zadań.

Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, odporność na stres,

2) pozytywny stosunek do dzieci.

Dokumenty wymagane przy składaniu aplikacji:

1) curriculum vitae i list motywacyjny,

2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uzyskane kwalifikacje,

4) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

5) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do 28.08.2016 r. na adres:

Ambasada RP w Budapeszcie

Szkolny Punkt Konsultacyjny

Beata Mondovics

1068 Budapest,

Városligeti fasor 16

z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko pracownika obsługi”

lub w formie skanów na adres budapeszt@orpeg.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0036707013847 .

Po w/w terminie Kierownik SPK telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacje dodatkowe:

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2) dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”,

3) osoba, która wygra konkurs, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy, do wykonania badań lekarskich,

4) oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niezawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”, zostaną odrzucone, 6) oferty nadesłane, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.