O szkole

Szkoła Polska w Budapeszcie, zwana oficjalnie Szkolnym Punktem Konsultacyjnym (SPK), podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, a bezpośrednio Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą przy ul. Rolnej 175 w Warszawie. Szkoła prowadzi kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo lub stale zamieszkałych na Węgrzech w zakresie 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum.     

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nieobjętych nauczaniem w szkołach macierzystych (język polski i wiedza o Polsce, edukacja wczesnoszkolna). Realizowany program nauczania z wyżej wymienionych przedmiotów zgodny jest z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół poza granicami dopuszczonego do użytku szkolnego przez MEN. Szkoła ułatwia udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o charakterze międzynarodowym, jak i start na studia w Polsce. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym (poniedziałek, wtorek, środa w godz. 16.00 -20.10). W szkole odbywają się także zajęcia dodatkowe z religii.

Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

Oprócz podstawowych celów dydaktycznych szkoła troszczy się także o podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród naszych dzieci, dba o zapoznanie uczniów z dziedzictwem kultury narodowej w perspektywie kultury węgierskiej i europejskiej. Szkoła oferuje różnorodny wachlarz  imprez kulturalnych (np.: pasowanie na ucznia, andrzejki, mikołajki, jasełka, zabawa karnawałowa, topienie Marzanny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, spektakle teatralne i filmowe), które służą propagowaniu tradycji polskiej szkoły i polskiej kultury.

Należy podkreślić, że w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna przygotowana do  pracy z uczniem poza granicami kraju przykłada wielką wagę do tego, aby zagwarantować uczniom powracającym do kraju bezkonfliktowe włączenie się do polskiego systemu edukacji. Z taką samą troską traktuje się  dzieci Polaków przebywających na stałe za granicą, umożliwiając im poznawanie języka, polskiej literatury, historii i geografii.

Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, estetycznych salach lekcyjnych wyposażonych w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne. W szkole jest biblioteka z bogatym księgozbiorem, liczącym ok. 15 tys. woluminów.

Więcej informacji : Biuletyn_SzkolaPolska_przyAmbasadzieRP_Budapeszt

 

Zgłoszenie ucznia do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego odbywa się w formie pisemnej osobiście bądź  elektronicznie. Rodzice lub opiekunowie dziecka składają oryginał wypełnionego formularza zgłoszenia ucznia u Kierownika Szkoły, pani Beaty Mondovics  udzielającej również wszelkich dodatkowych informacji.

 

Dane szkoły:

Adres:   1025 Budapest

               Törökvész út.15

Telefon: 06707013847

Tel./fax: 06 13268306

 

 E–mail: budapeszt@orpeg.pl