Rekrutacja

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Budapeszcie prowadzi nabór nowych uczniów na rok szkolny 2018/2019.

 

Zasady rekrutacji:

 

1.      Zapisy do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego na rok szkolny 2018/2019 rozpoczynają się od dnia 15 kwietnia 2018 r. i trwają do 15 czerwca 2018 r. Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w terminie od 20 sierpnia do 20 września 2018 r.

2.      Regulamin i harmonogram rekrutacji w załączeniu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z w /w dokumentami ( załącznik nr 7).

3.      Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I SP nastąpi do 30 czerwca, o czym rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie. Rodzice zobowiązani są pocztą elektroniczną odesłać potwierdzenie podjęcia nauki przez dziecko od września 2018 r. w SPK w Budapeszcie.

4.      O przyjęciu dziecka decyduje:

a) dokonanie zapisu w wyznaczonym terminie

b) dostarczenie pełnej dokumentacji

c) liczba wolnych miejsc.

     5. Pierwszeństwo w przyjęciach do klasy I mają dzieci siedmioletnie.

     6. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodziców do kierownika

         SPK i po potwierdzeniu  realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.

     7. Zapisu można dokonać przez Internet lub osobiście. W przypadku zapisu internetowego

         należy pojawić się w szkole z wymaganymi dokumentami ( oryginałami) w celu

         weryfikacji danych osobowych.

         Dokumenty można przesyłać na adres budapeszt@szkolapolska.hu

         lub budapeszt@orpeg.pl.

          Miejsce składania dokumentacji:

          Sekretariat Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

           1025 Budapeszt

          Törökvész út 15.

         Godziny przyjęć interesantów :

          poniedziałek  – środa w godz. 16.00 - 18.00

   8. Wymagane dokumenty:

a)      wniosek o przyjęcie ucznia do SPK (załącznik nr 1)

b)      kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK (załącznik nr 2)

c)      klauzula informacyjna ( załącznik nr 3)

d)     oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych; powiadomienie w nagłych sytuacjach; udostępnianie wizerunku) (załącznik nr 4 i 5)

e)      oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki (załącznik nr 6)

f)       zaświadczenie ze szkoły lokalnej o spełnianiu obowiązku szkolnego

g)      do wglądu – dowody tożsamości dziecka i przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, zameldowanie

h)      zdjęcie legitymacyjne, w przypadku zainteresowania wystawieniem polskiej legitymacji szkolnej

   9. Zapisy do klas starszych niż I klasa szkoły podstawowej odbywają się w tych samych

      terminach. Obowiązuje dostarczenie takich samych dokumentów, a dodatkowo kopii

      świadectwa klasy ukończonej w Polsce lub szkoły lokalnej. Dzieci, które nie mają

      polskiego świadectwa szkolnego, są zobowiązane odbyć rozmowę kwalifikacyjną,

      w ustalonym wcześniej terminie.

  10. Dodatkowe wyjaśnienia związane z rekrutacją i pracą szkoły można uzyskać pod

        numerem telefonu 003613268306 lub 0036707013847.