Rekrutacja

 


     Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

prowadzi nabór nowych uczniów na rok szkolny 2020/2021.

 

Zasady rekrutacji : 

1.      Zapisy do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie na rok szkolny 2020/2021 rozpoczynają się od dnia 20 kwietnia 2020 r. i trwają do 20 czerwca  2021 r. Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w terminie od 20 sierpnia do 20 września 2020 r.

2.      Regulamin i harmonogram rekrutacji w załączeniu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z w /w dokumentami ( załącznik nr 7).

3.    Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I SP nastąpi do 30 czerwca, o czym rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie. Rodzice zobowiązani są pocztą elektroniczną odesłać potwierdzenie podjęcia nauki przez dziecko od 1 września 2020 r. w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie.

4.      O przyjęciu dziecka decyduje:

a) dokonanie zapisu w wyznaczonym terminie

b) dostarczenie pełnej dokumentacji

c) liczba wolnych miejsc.

       5.    Pierwszeństwo w przyjęciach do klasy I mają dzieci siedmioletnie.

       6.    Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodziców do kierownika  Szkoły Polskiej i po potwierdzeniu realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.

       7.     Ze względu na pandemię zapisy odbywają się  tylko w formie elektronicznej . Prosimy o przesłanie skanów wymaganych dokumentów na adres :                budapeszt@orpeg.pl

       8.    Wymagane dokumenty:

a)      kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPL (załącznik nr 1)

b)      klauzula informacyjna ( załącznik nr 2)

         c)      oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie w wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka (załącznik nr 3a i 3b),

            d)     oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki ( załącznik nr 4 ),

            e)      powiadomienie w nagłych wypadkach ( załącznik nr 5)

            f)       wniosek o przyjęcie do szkoły ( załącznik nr 6)

            g)      zaświadczenie ze szkoły lokalnej o spełnianiu obowiązku szkolnego

            h)      zdjęcie legitymacyjne, w przypadku zainteresowania wystawieniem polskiej legitymacji szkolnej

        9.  Zapisy do klas starszych niż I klasa szkoły podstawowej odbywają się w tych samych terminach. Obowiązuje dostarczenie takich samych dokumentów, a dodatkowo kopii świadectwa klasy ukończonej w Polsce lub szkoły lokalnej. Dzieci, które nie mają polskiego świadectwa szkolnego, są zobowiązane odbyć rozmowę kwalifikacyjną, w ustalonym wcześniej terminie.

       10.  Dodatkowe wyjaśnienia związane z rekrutacją i pracą szkoły można uzyskać pod numerem telefonu 003613268306 lub 0036707013847.