Szkoła Polska im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w BUDAPESZCIE Szkoła Polska im. Sándora Petőfiego przy Ambasadzie RP w BUDAPESZCIE

Rekrutacja

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Budapeszcie prowadzi nabór nowych uczniów na rok szkolny 2022/2023.

 1. Zapisy do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie na rok szkolny 2022/2023 rozpoczynają się od dnia 1 kwietnia 2022 r. i trwają do 20 czerwca 2022 r. Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w terminie od 15 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. 
 2. Regulamin i harmonogram rekrutacji w załączeniu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z w /w dokumentami ( załącznik nr 7).
 3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I SP nastąpi do 30 czerwca, o czym rodzice zostaną powiadomieni indywidualnie. Rodzice zobowiązani są pocztą elektroniczną odesłać potwierdzenie podjęcia nauki przez dziecko od 1 września 2022 r. w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie.
 4. O przyjęciu dziecka decyduje:

a) dokonanie zapisu w wyznaczonym terminie

b) dostarczenie pełnej dokumentacji

c) liczba wolnych miejsc.

      5. Pierwszeństwo w przyjęciach do klasy I mają dzieci siedmioletnie.

     6. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodziców skierowany do kierownika Szkoły Polskiej i po potwierdzeniu realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.

 1. Zapisy odbywają się w formie elektronicznej. Prosimy o przesłanie skanów dokumentów rekrutacyjnych na adres budapeszt@orpeg.pl. Oryginały dokumentów należy przekazać do 31 sierpnia 2022 r.
 2. Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPL (załącznik nr 1)
  • klauzula informacyjna ( załącznik nr 2)
  • oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie w wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka – załącznik nr 3a i 3b,
  • oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4,
  • powiadomienie w nagłych wypadkach ( załącznik nr 5)
  • wniosek o przyjęcie do szkoły w przypadku sześciolatka (załącznik nr 6)
  • zaświadczenie ze szkoły lokalnej o spełnianiu obowiązku szkolnego
  • zdjęcie legitymacyjne, w przypadku zainteresowania wystawieniem polskiej legitymacji szkolnej

9.  Zapisy do klas starszych niż I klasa szkoły podstawowej odbywają się w tych samych terminach. Obowiązuje dostarczenie takich samych dokumentów, a dodatkowo kopii świadectwa klasy ukończonej w Polsce lub szkoły lokalnej. Dzieci, które nie mają polskiego świadectwa szkolnego, są zobowiązane odbyć rozmowę kwalifikacyjną, w ustalonym wcześniej terminie.

 1. Dodatkowe wyjaśnienia związane z rekrutacją i pracą szkoły można uzyskać pod numerem telefonu 00361326  8306 lub 0036707013847.